Wywiad z wampirem

Zapada noc nad wiecznie tętniącym życiem San Francisco. W pewnym pokoju pewien dziennikarz postanawia wziąć na spytki wyjątkowo tajemniczego jegomościa. Louis, bo tak nazywa się mężczyzna, chce opowiedzieć mu historię swojego życia – jakie jest zdumienie dziennikarza, gdy okazuje się, że wypytywany jest wampirem i to w dodatku stuprocentowo prawdziwym.

Opowieść Louisa zaczyna się w Luizjanie, gdzie rzeczony jest właścicielem plantacji. Louis, załamany śmiercią brata, nie dba już o życie i w takim to stanie dopada go wampir Lestat, oferując mu życie wieczne – wraz z mrocznym darem spływającym mu z żył.

Po przemianie, Louis stara się zapanować nad nowymi zdolnościami i boleśnie pięknym sposobem postrzegania świata, jaki charakreryzuje nieśmiertelnych.

Po pewnym czasie Lestat zmusza Louisa do przemiany 5-letniej dziewczynki, Claudii, w wampira, skazując jej już wkrótce dorosły umysł na wieczność w ciele dziecka. Trójka zamieszkuje w w bujnym i barwnym Nowym Orleanie, gdzie prowadzą dostatnie życie, nacechowane pięknem i nieodłącznym bólem.

Wkrótce rosnąca nienawiść do Lestata, którą czuje pozostała dwójka, prowadzi do straszliwego czynu i muszą oni uciekać, łącząc ucieczkę z dawno planowanym celem odnalezienia innych wampirów. Po wielu strasznych i mrocznych przygodach, trafiają do Paryża, gdzie poznawszy uwodzicielskiego Armanda, mają szansę odkryć tajemnicę swojej egzystencji. Jednak czy nie pragną za wiele, a prawda nie zniszczy ich życia?

„Wywiad z Wampirem” jest pierwszą i według wielu najlepszą książką cyklu. Nowatorskość w przedstawieniu postaci wampira jak i piękny język sprawiły, że powieść utworzyła swego rodzaju kult. Przedstawia także postać Lestata, który ma przewijać się jeszcze przez wiele powieści z cyklu, stanowiąc oś centralną i czarując swoim nieodpartym urokiem.

ENGLISH

Night falls on the ever-bustling San Francisco. In a room, a journalist decides to take on the exceptionally mysterious chap. Louis, because that’s the name of a man, wants to tell him the story of his life – what to the amazement of a journalist, it turns out that he is being a vampire and a hundred percent real one.

Louis' story begins in Louisiana, where he is the owner of the plantation. Louis, broken by his brother’s death, does not care about his life anymore and in such a state he is approached by a vampire Lestat, offering him eternal life – along with a dark gift flowing from his veins.

After the transformation, Louis tries to control the new abilities and painfully beautiful way of perceiving the world that characterizes the immortals.

After some time, Lestat forces Louis to transform a 5-year-old girl, Claudia, into a vampire, soon condemning her adult mind to eternity in the child’s body. Three of them live in a lush and colorful New Orleans, where they lead a prosperous life characterized by beauty and inseparable pain.

Soon the growing hatred for Lestat, which the other two feel, leads to a terrible act and they must escape, combining escape with the long-planned goal of finding other vampires. After many terrible and dark adventures, they go to Paris, where, having met the seductive Armand, they have the chance to discover the mystery of their existence. However, don’t they want to much, and the truth will not destroy their lives?

„Interview with the Vampire” is the first and, according to many, the best book from the series. The novelty in the representation of the vampire character and beautiful language made the novel create a kind of worship. It also presents the figure of Lestat, which has to scroll through many novels from the series, constituting the central axis and enchanting with his irresistible charm.