Wywiad z wampirem: Różnice między filmem a książką

 1. W filmie Louis rozpacza po śmierci żony, w książce obwinia się o śmierć i rozpacza za bratem.
 2. W filmie, po przemianie Louis i Lestat śpią w dwóch oddzielnych sarkofagach – w książce oboje śpią w jednym.
 3. W filmie po spaleniu siedziby Louisa, oba wampiry szukają schronienia na cmentarzu, w książce proszą o pomoc Babette, która później próbuje zabić Louisa.
 4. W filmie Claudia ma około 11 lat, w książce około 5.
 5. W filmie Claudia obcina włosy w przypływie buntu, włosy natychmiast odrastają, w książce robi to Gabrielle (W „Wampirze Lestacie”), włosy odrastają na następny dzień.
 6. W filmie Lestat „umiera”, ponieważ wypił „złą krew”, w książce to trucizna w krwi, podana przez Claudię, powoduje jego stan.
 7. W filmie Lestat i Claudia podróżują przez różne kraje, nie spotykając innych wampirów. W książce napotykają na bezmyślne wampiry transylwańskie.
 8. W filmie, Lestat nie udaje się do Paryża, po tym, jak Louis go podpala. W książce Lestat pojawia się w Teatrze Wampirów.
 9. W filmie, po spaleniu Teatru, Louis udaje się w podróż sam. W książce podróżuje z Armandem.
 10. W filmie, Lestat atakuje Daniela w samochodzie, chcąc uczynić z niego wampira, w książce Lestat nie pojawia się, a Daniel zostaje później przemieniony przez Armanda.
 11. W filmie nic nie wspomina się o rodzinie Lestata, w książce Lestat opiekuje się starym ojcem.
 12. W filmie, Armand to wysoki dorosły mężczyzna o czarnych włosach, w książce Armand jest chłopcem o kasztanowych włosach.
 13. W filmie wampiry płaczą normalnymi łzami, w książce ich łzy są zabarwione krwią.

ENGLISH

 1. In the movie, Louis laments after the death of his wife, in the book he mourns his brother.
 2. In the film, after the transformation, Louis and Lestat sleep in two separate sarcophagi – in the book they both sleep in one.
 3. In the film after burning the mansion of Louis, both vampires are looking for shelter on the cemetary, in the book they ask Babette for help, who later tries to kill Louis.
 4. In the film, Claudia is about 11 years old, around 5 in the book.
 5. In the film, Claudia cuts her hair in a fit of rebellion, the hair grows back immediately, in the book it’s Gabrielle who does it (In „The Vampire Lestat”), the hair grows back on the next day.
 6. In the film Lestat „dies” because he drank „bad blood”, in the book it’s a poison in the blood, given by Claudia.
 7. In the film, Lestat and Claudia travel through various countries without meeting other vampires. In the book, they encounter mindless Transylvanian vampires.
 8. In the film, Lestat does not go to Paris after Louis burns him. In the book, Lestat appears in the Vampire Theater.
 9. In the film, after burning the Theater, Louis goes on a journey alone. In the book he travels with Armand.
 10. In the film, Lestat attacks Daniel in the car, wants to make him a vampire, in the book Lestat does not appear, and Daniel is later transformed by Armand.
 11. In the film nothing is mentioned about the Lestat family, in the book Lestat takes care of the old father.
 12. In the movie, Armand is a tall adult man with black hair, in the book Armand is a boy with auburn hair.
 13. In the movie, the vampires cry with normal tears, their tears in the book are stained with blood.

Polska wersja

 1. W filmie Louis rozpacza po śmierci żony, w książce obwinia się o śmierć i rozpacza za bratem.
 2. W filmie, po przemianie Louis i Lestat śpią w dwóch oddzielnych sarkofagach – w książce oboje śpią w jednym.
 3. W filmie po spaleniu siedziby Louisa, oba wampiry szukają schronienia na cmemntarzu, w książce proszą o pomoc Babette, która później probuje zabić Louisa.
 4. W filmie Claudia ma około 11 lat, w książce okoóło 5.
 5. W filmie Claudia obcina włosy w przypływie buntu, włosy natychmiast odrastają, w książce robi to Gabrielle (W „Wampirze Lestacie”), włosy odrastają na następny dzień.
 6. W filmie Lestat „umiera”, ponieważ wypił „złą krew”, w książce to trucizna w krwi, podana przez Claudię, powoduje jego stan.
 7. W filmie Lestat i Claudia podróżują przez różne kraje, nie spotykając innych wampirów. W książce napotykają na bezmyślne wampiry transylwańskie.
 8. W filmie, Lestat nie udaje się do Paryża, po tym, jak Louis go podpala. W książce Lestat pojawia się w Teatrze Wampirów.
 9. W filmie, po spaleniu Teatru, Louis udaje się w podróż sam. W książce podróżuje z Armandem.
 10. W filmie, Lestat atakuje Daniela w samochodzie, chcąć uczynić z niego wampira, w książce Lestat nie pojawia się, a Daniel zostaje później przemieniony przez Armanda.
 11. W filmie nic nie wspomina się o rodzinie Lestata, w książce Lestat opiekuje się starym ojcem.
 12. W filmie, Armand to wysoki dorosły mężczyzna o czarnych włosach, w książce Armand jest chłopcem o kasztanowych włosach.
 13. W filmie wampiry płaczą normalnymi łzami, w książce ich łzy są zabarwione krwią.