Wampir Armand

„Wampir Armand” to obraz Wenecji oczami Armanda, jego podróż przez wieki, jego wzloty i upadki, aż w końcu objawienie. Jeden z najstarszych nieśmiertelnych opowiada swoje burzliwe dzieje Davidowi Talbotowi, opowiada je w klasztorze Dory, podczas gdy Lestat leży nieruchomo przed ołtarzem, a chusta Św. Weroniki wędruje do Watykanu…

Podróż Armanda rozpoczyna się w Konstantynopolu, gdzie trafił wraz z handlarzami niewolników z ogarniętej wojną Rusi Kijowskiej. Młody chłopiec zostaje uratowany przed niewolą przez tajemniczego Mariusa, który uczy go wszystkiego co sam wie, a podczas miłosnych uniesień, kosztuje jego krwi, pozostawiając go całkiem bezwolnym.

Marius czyni z Armanda wampira, gdy nad życiem chłopca zawisa widmo śmierci. Armand odradza się na nowo, jako wampir, jeszcze bardziej zatracając się w rozkoszach świata, jaki oferuje mu wampiryzm.

Los Armanda wiedzie go przez domniemaną śmierć swego Mistrza, katakumby Rzymu i Paryża, gdzie młody wampir jest poddawany indoktrynacji przez Santina i klan rzymski… w końcu, wampir urywa swoją opowieść o dawnych czasach, by opowiedzieć o swoim objawieniu i odzyskaniu szczęścia i spełnienia za sprawą ujrzenia twarzy Boga Żywego.

„Wampir Armand” to naprawdę fascynująca książka, przesiąknięta subtelną erotyką i pięknymi opisami miejsc i sztuki – jak zwykle Anne Rice maluje swój świat, zupełnie jak Marius malował swe obrazy.

ENGLISH

„Vampire Armand” is a picture of Venice through the eyes of Armand, his journey through the ages, its ups and downs, and final revelation. One of the oldest immortals tells his turbulent history to David Talbot, tells it in Dora’s Monastery, while Lestat lies motionless in front of the altar and the scarf of St. Veronica goes to the Vatican …

Armand’s journey begins in Constantinople, where he ended up with slave traders from war-torn Kievan Rus. A young boy is saved from captivity by the mysterious Marius, who teaches him everything he knows, and during amorous ecstasies, he tastes his blood, leaving him completely passive.

Marius makes Armand a vampire when a specter hangs over the boy’s life death. Armand is reborn as a vampire, losing himself even more to the pleasures of the world that vampirism offers him.

Armand’s fate leads him through the presumed death of his Master, the Catacombs of Rome and Paris, where the young vampire is indoctrinated by Santino, and the Roman clan … finally, the vampire breaks off his story of old times to recount his revelation and regain happiness and fulfillment by seeing the face of the Living God.

„Vampire Armand” is a truly fascinating book, steeped in subtle eroticism and beautiful descriptions of places and art – as usual, Anne Rice paints her world, just like Marius painted his pictures.