Opowieść o Złodzieju Ciał

Lestat czuje się zniechęcony i nieszczęśliwy, nieśmiertelne życie wampira nie sprawia mu przyjemności, samotne i nużące. Popada w melancholię i stara się zbliżyć do ludzi – a szczególnie jednego człowieka, którym jest David Talbot, przełożony Talamaski, organizacji, która bada zjawiska i byty nadprzyrodzone.

Bezskutecznie próbuje Lestat przekonać Davida do przyjęcia mrocznego daru – mimo podeszłego wieku, uczony nie chce zostać wampirem.

Dodatkowo Lestatowi objawia się co i rusz duch Claudii, dręcząc jego zbolałą duszę.

Niespodziewanie odzywa się do niego Raglan James, człowiek, który zapewnia go, że potrafi przenieść jego świadomość do swojego śmiertelnego ciała i dać mu na nowo zasmakować życia śmiertelnika – czegoś, co wydaje się Lestatowi piękne i nieosiągalne.

Mimo przestróg Davida Talbota, Lestat zgadza się na zamianę ciał i przenosi do ciała śmiertelnika. Jednak trudy życia człowieczego nie podobają mu się i brzydzą go, seria porażek sprawia, że chce wrócić do swojego ciała. To jednakowoż wydaje się trudniejsze niż przypuszczał.

Razem z Davidem Lestat stara sie odzyskać swoje ciało, trudna rzecz i można by powiedzieć, że ponad jego śmiertelne siły.

Bardzo podoba mi się ta Kronika, szczególnie wątek zakonnicy, którą uwodzi Lestat, a która okazuje się nie jemu pisana. Fascynujący wgląd w duszę Lestata.

ENGLISH

Lestat feels discouraged and the lonely, immortal life of a vampire makes him lonely and tedious. He falls into melancholy and tries to get closer to people – especially one man, who is David Talbot, superior of Talamasca, an organization that investigates supernatural phenomena and activities.

Lestat tries unsuccessfully to convince David to accept the dark gift – despite his advanced age, the scholar does not want to become a vampire.

In addition, Lestat is manifested by the spirit of Claudia every now and then, tormenting his aching soul.

Then appears Raglan James, a man who assures him that he can transfer his consciousness to his mortal body and give him a new taste of mortal life – something that seems beautiful and unattainable to Lestat.

Despite the warnings of David Talbot, Lestat agrees to swap the bodies and brings his soul into mortal body. However, he does not like the hardships of a man’s life and it disgusts him; a series of failures makes him want to return to his own body. However, it seems more difficult than he expected.

Together with David, Lestat tries to regain his body, a difficult thing and one could say that over above his mortal strength.

I really like this Chronicle, especially the story of a nun whom Lestat seduces, and who turns out not to be meant for him. Fascinating insight into the soul of Lestat.