Merrick

Tym razem to David Talbot opowiada. Siedząc naprzeciwko Louisa, zwierza mu się ze swojej znajomości z Merrick Mayfair, potężną czarownicą voodoo; sięga ku swoim wspomnieniom, by opowiedzieć o tym, jak ją poznał, otoczył opieką po śmierci babki, dał jej świat na tacy. O tym, jak wraz z nią badał jej korzenie, równie zawikłane jak ona sama. Jak wyruszył do amazońskiej dżungli, by pomóc jej odnaleźć dziedzictwo przodków. Przodkowie stanowią trzon tej opowieści, mamiąc Merrick i pojawiając się w jej snach.

A dlaczego Merrick? Ponieważ tylko ona może przywołać duch Claudii, którą Louis kochał i której nie może sobie wybić z głowy. Chciałby, by pojawiła się przed jego oczyma lub nie pojawiła się w ogóle, świadcząc o tym, że doznała zbawienia i nie cierpi.

Merrick udaje się wywołać ducha małej wampirzycy, która odsłania przed Louisem swoje tajemnice i żale.

Książka jest niesamowicie piękna, jest jedną z moich ulubionych późnych Kronik, nawet jeśli nie dorównuje takim książkom jak „Wywiad z wampirem” czy „Wampir Lestat”. Dzięki duchom przodków Merrick, sama zyskuje ducha, a magia przesyca jej kartki.

ENGLISH

This time David Talbot tells a story. Sitting in front of Louis, he confides in his acquaintance with Merrick Mayfair, a powerful voodoo witch; he reaches out to his memories to tell how he met her, took care of her after her grandmother’s death, gave her the world on a tray. About how he studied her roots with her, as intricate as they were. How he went to the Amazon jungle to help her find the heritage of her ancestors. The ancestors form the backbone of this story, mumbling Merrick and appearing in her dreams.

And why Merrick? Because only she can summon Claudia’s spirit, which Louis still mourns and cannot get out of his head. He would like her to appear before his eyes or not appear at all, proving that she has been saved and does not suffer.

Merrick manages to evoke the spirit of a small vampire who reveals her secrets and regrets to Louis.

The book is incredibly beautiful, it is one of my favorite late Chronicles, even if it does not match books such as „Interview with the Vampire” or „The Vampire Lestat”. Thanks to the ghosts of the ancestors, the book gains the soul itself, and the magic saturates from its pages.