Memnoch Diabeł

„Memnoch Diabeł” to piąta Kronika Wampirza i zdecydowanie odróżnia się od pozostałych książek cyklu. Przenosząc ciężar z wampirów na religię, książka wyrywa Lestata ze znanej niszy i rzuca w prąd wierzeń, historii i poszukiwań samego siebie. A nad wszystkim stoi uskrzydlona postać anioła upadłego…

Lestat tropi kolejną ofiarę. Tym razem jest to Roger, zakamieniały gangster. Gdy w końcu dopada ofiary, jakież jest jego zdumienie, gry ta wraca do niego jako duch, opowiadając mu swoja historię, która w przejmujący sposób przedstawia jego pasję i miłość do córki i antyków. Prosi go też, by rozciągnął opiekę nad jego córką i cennymi zabytkami.

Lestat jest też śledzony przez tajemniczą postać, która przedstawia mu się jako diabeł i proponuje mu „wycieczkę” po niebie i piekle, by zdecydował, czy chce być jego stronnikiem i pomocnikiem w… oczyszczaniu dusz, by te mogły trafić do nieba. Lestat jest świadkiem stworzenia świata, odkrywa tajemnice aniołów i praw natury, doświadcza błogości nieba i cierpienia piekła, a także jest świadkiem drogi krzyżowej Chrystusa.

Lestat spojrzy na wiarę w zupełnie nowy sposób, obedrze go a podróż ze wszystkich złudzeń. Czy jednak zdoła on wytrzymać ciężar prawdy?

ENGLISH

„Memnoch the Devil” is the fifth Chronicle of the Vampire and is definitely different from the other books of the cycle. Transferring the weight from vampires to religion, the book pulls Lestat from a known niche and throws into the tide of beliefs, history and self-seeking. And above all stands the winged figure of the fallen angel …

Lestat is tracking another victim. This time it’s Roger, a mortified gangster. When he finally reaches the victim, what is his amazement, the prey returns to him as a ghost, telling him his story, which in a poignant way presents his passion and love for his daughter and antiques. He also asks him to extend his protection to his daughter and valuable monuments.

Lestat is also followed by a mysterious figure who presents himself to him as a devil and offers him a „tour” through heaven and hell to decide whether he wants to be his supporter and ask him to help him with purification of souls so that they can reach heaven. Lestat is a witness to the creation of the world, discovers the secrets of angels and the laws of nature, experiences the bliss of heaven and the suffering of hell, and also witnesses the way of Christ’s cross.

Lestat will look at faith in a whole new way, it will take him into travel through illusions. But can he withstand the burden of truth?