Marius

Imię: Marius.

Pochodzenie: Rzym.

Dzieci: Pandora, Armand, Bianca, Sybelle, Benji.

Książki, w których się pojawia: Wampir Lestat, Królowa Potępionych. Wampir Armand, Krew i Złoto, Pandora.

Marius był synem rzymskiego patrycjusza i córki galijskiego wodza. Kiedy miał czterdzieści lat, został porwany przez druida Maela, aby został kolejnym bogiem drzewa, na miejsce spalonego i osłabionego wampira, który do tej pory pełnił tę rolę.


Marius został zmieniony w krwiopijcę przez tego właśnie wampira i zdołał uciec druidom. Wtedy to postanowił udać się do Egiptu, by wybadać, co było powodem ognia, który strawił boga drzewa i inne wampiry. Tak dowiaduje się o Boskich Rodzicach i „porywa” ich z Egiptu, udając się do Antiochii, gdzie zamieszkuje wraz ze swoją dawną ukochaną, Pandorą, którą też przemienia w wampira.

Po 200 latach kłótni, Marius opuszcza Pandorę i udaje sie do Rzymu, by pędzić życie gospodarza światowego domu, którego nocne odrzwia zawsze są otwarte. W Rzymie spotyka też Avicusa i Maela, dwa wampiry, których drogi i drogi Mariusa łączą się na pewien czas.

Marius jest świadkiem upadku Rzymu i wyrusza do Konstantynopola, by chronić Boskich Rodziców. Tam spotyka Eudoksję, z którą rozpoczyna krwawą wojnę, a która kończy się śmiercią wiekowej wampirzycy.

Marius przeżywa wiele przygód w czasach średniowiecza, po czym zapada w sen. Budzi się w czasach renesansu i zachwycony sztuką, postanawia osiąść w Wenecji. Tam też otwiera swój dom dla utalentowanych chłopców i wiedzie żywot mecenasa sztuki i maga. Po pewnym czasie jego los splata się z losem Amadea, którego Marius wybiera na swojego dziecko we krwi. Ucząc Amadea, przysposabia go do stania się wampirem, co dochodzi do skutku po kilku latach.

Pewnej nocy wampiry Santina, czciciele szatan, atakują Mariusa, zabijają jego chłopców i porywają Amadea. Marius, ciężko poparzony, dochodzi do siebie w sanktuarium Tych Których Należy Strzec. Po pewnym czasie próbuje odszukać Pandorę. Udaje mu się to dopiero po kilkudziesięciu latach, jednak jest to spotkanie gorzkie i Marius na powrót traci swoja ukochaną.

Marius przenosi Boskich Rodziców na wyspę na morzu egejskim, gdzie spotyka Lestata, który budzi w nim zazdrość o Akashę.

W czasach współczesnych, opiekuje się Akashą i Enkilem, trzymając ich w lodowej fortecy, gdzie po przebudzeniu więzi go Akasha. Pandorze i Santinowi udaje się go uratować i Marius jest świadkiem unicestwienia Królowej.

Po wydarzeniach związanych z Akashą, Marius opiekuje się Danielem, spotyka też Thorne’a, który dla niego niszczy jego wroga, Santina.

Marius jest typem mentora, nauczyciela. Jest potężny – posiada moc ognia, chmur i umysłu, a także potężną moc zabijania za pomocą siły woli. Jego byt nacechowany jest specyficzną samotnością i udręczeniem, nigdzie nie może zabawić miejsca na dłużej. Inne wampiry postrzegają go jako niedostępnego i dalekiego.

Jego twarz jest szczupła, ma niebieskie oczy i wyjątkowo bladą cerę. Jego włosy są jasne, prawie białe. Ubiera się zwykle w czerwienie, czego nie zmienił o czasów starożytności.

Marius naprawdę kochał w swoim życiu tylko trzy istoty: Pandorę, Amadea i Biancę, wszystkie trzy uczynił wampirami.

ENGLISH

First name: Marius.

Origin: Rome.

Children: Pandora, Armand, Bianca, Sybelle, Benji.

Books in which he appears: The Vampire Lestat, The Queen of the Damned, The Vampire Armand, Blood and Gold, Pandora.


Marius was the son of a Roman patrician and the daughter of a Gallic chieftain. When he was forty years old, he was kidnapped by druid Mael to become another god of the tree, in the place of a burnt and weakened vampire who had been in this role until now.
Marius is turned into a bloodsucker by this vampire and manages to escape the druids. It was then that he decides to go to Egypt to investigate what was the reason for the fire that had consumed the god of the tree and other vampires. Thus he learns about the Divine Parents and „kidnaps” them from Egypt, going to Antioch, where he lives with his old love Pandora, whom he also transforms into a vampire.

After 200 years of quarrel, Marius leaves Pandora and goes to Rome to run the life of the host of a house whose night-time doorposts are always open. In Rome, he also meets Avicus and Mael, two vampires, whose paths and paths of Marius join for some time.

Marius is a witness of the fall of Rome and goes to Constantinople to protect the Divine Parents. There he meets Eudoxia, with whom he begins a bloody war, and which ends with the death of an old vampiress.

Marius is experiencing many adventures during the Middle Ages, then he falls asleep. He wakes up in the Renaissance and delighted with art, he decided to settle in Venice. There, he also opens his home to talented boys and leads the life of a patron of art and magician. After some time, his fate intertwines with the fate of Amadeo, whom Marius chooses for his child in the blood. Teaching Amadeo, he prepares him to become a vampire, which comes to fruition after a few years.

One night Santino’s vampires, the worshipers of satan, attack Marius, kill his boys and kidnap Amadeo. Marius, heavily burned, recovers in the Sanctuary of Those Who Must Be Kept. After some time, he tries to find Pandora. He manages to do it only after several dozen years, but it is a bitter meeting and Marius loses his beloved once more.

Marius brings the Divine Parents to the island of the Aegean Sea, where he meets Lestat, who arouses jealousy about Akasha in him.


In modern times, he looks after Akasha and Enkil, keeping them in the ice fortress, where Akasha binds him after waking him up. Pandora and Santino manage to save him and Marius is a witness to the destruction of the Queen.


After the events related to Akasha, Marius takes care of Daniel, he also meets Thorne, who destroys his enemy, Santino.

Marius is a type of mentor, teacher. He is powerful – he has the power of fire, clouds and mind, as well as the strong power of killing with the use of his will. His being is characterized by specific loneliness and torment, he can not stay in one place anywhere for longer. Other vampires perceive him as fair and distant.

His face is slim, he has blue eyes and a very pale complexion. His hair is bright, almost white. He usually dresses in red, which he did not change since ancient era.

Marius really loved only three beings in his life: Pandora, Amadeo, and Bianca (the Venetian courtesan, who helped him after he was almost destroyed by Santino and lived with him, guarding the Divine Parents), all three he turned into vampires.