Królowa Potępionych: Różnice miedzy filmem a książką

 1. Akasha w filmie jest ciemnoskórą kobietą, a książce zarówno Akasha jak i Enkil są prawie biali, jak marmur, co jest wynikiem wiekowości i wampiryczności.
 2. W filmie to Marius jest stwórcą Lestata – w książce jest nim Magnus.
 3. W filmie Lestat na brązowe włosy, w książce szczyci się złocistymi puklami.
 4. W filmie Akasha nie wstaje z tronu, gdy Lestat podchodzi, by z niej pić, Enkil w ogóle się nie porusza. W książce (Wampir Lestat), Akasha wstaje, by zaprosić Lestata do wypicia swojej krwi, Enkil atakuje Lestata.
 5. W filmie Jess i Lestat stają się parą, w książce nic takiego nie ma miejsca.
 6. W filmie Jess jest początkującym członkiem Talamaski, w książce dostaje już poważne zlecenia, jak na przykład podążenie tropem Claudii.
 7. W filmie Lestat wysyła pomocników, by chwytali dla niego ofiary. w książce wampiry są samotnikami – Lestat sam szuka swoich ofiar wśród złoczyńców.
 8. W filmie, koncert Lestata odbywa się w Dolinie Śmierci, w Californii – w książce w San Francisco.
 9. W filmie, wampiry atakują Lestata podczas koncertu, a Akasha porywa go podczas ataku. W książce Lestat jet atakowany po koncercie, po czym ucieka w Gabrielą i Louisem, a królowa przychodzi do niego podczas snu.
 10. W filmie, Marius wyjawia Lestatowi, że wie zawsze co on robi, gdyż jej jego stwórcą. W książce stwórcy i pisklęcia nie mogą się komunikować mentalnie, tak jak inne wampiry.
 11. W filmie, Gabrielle i Louis nie istnieją, w książce są ważnymi postaciami.
 12. W filmie, to Lestat przemienia Jess, w książce jest to Maharet.
 13. W filmie nie istnieje Mekare, w książce jest istotną postacią.
 14. W filmie wszystkie wampiry latają, w książce tylko te najstarsze i najpotężniejsze.
 15. W filmie Akasha i Lestat uprawiają seks, w książce, wampiry nie są do tego zdolne.
 16. W filmie Marius zamierza zmienić Talbota w wampira, w książce (Królowa Potępionych) Talbot odmawia Lestatowi, gdy ten chce go przemienić – to staje się dopiero w kolejnej książce.
 17. W filmie, Pandora i Mael zostają zabici podczas walki z Akashą, Pandora jest hinduską, Armand ma blond włosy. W książce Pandora i Mael nie umierają, Pandora jest rzymianką, a Armand ma kasztanowe włosy.
 18. W filmie Maharet zabija Akashę i staje się nową królową, w książce jest to Mekare.
 19. W filmie nie ma mowy o pochodzeniu wampirów, w książce jest to ważny wątek.
 20. W filmie nie ma mowy o Wielkiej Rodzinie Maharet, w książce jest to ważny wątek.

ENGLISH

 • In the film, Gabrielle and Louis don’t exist, in the book, they are important characters.
 • In the film, then Lestat transforms Jess, in the book it is Maharet.
 • Akasha in the film is a dark-skinned woman, and in the book, both Akasha and Enkil are almost white, like marble, which is the result of age and vampirism.
 • In the film, Marius is the creator of Lestat – Magnus is in the book.
 • In the film, Lestat has black hair, in the book he is the proud owner of golden locks.
 • In the film, the Lestat concert takes place in the Valley of Death, in California – in a book in San Francisco.
 • In the film, Gabrielle and Louis don’t exist, in the book, they are important characters.
 • In the movie Akasha does not get up from the throne, when Lestat comes up to drink from her, Enkil does not move at all. In the book (The Vampire Lestat), Akasha gets up to invite Lestat to drink his blood, Enkil attacks Lestat.
 • In the film, Jess and Lestat become a couple, nothing like that in the book.
 • In the film, Lestat sends helpers to grab victims for him. in the book, vampires are loners – Lestat himself seeks his victims among villains.
 • In the film, the vampires attack Lestat during the concert, and Akasha kidnaps him during the attack. In the book, Lestat is attacked after the concert, after which he escapes with Gabriella and Louis, and the queen comes to him during sleep.
 • In the movie, Maharet kills Akasha and becomes a new queen, in the book its Mekare.
 • In the film, Marius tells Lestat that he knows what he’s doing because he’s his creator. In the book, the creator and the hatchling cannot communicate mentally.
 • There is no Mekare in the film, in the book she is an important character.
 • In the film, all vampires fly, in the book only the oldest and the most powerful.
 • In the movie Akasha and Lestat do sex, in the book, vampires are not able to.
 • In the film there is no question of the origin of vampires, in the book, this is an important topic.
 • There is no mention of the Great Family of Maharet in the film, it’s an important topic in the book.