Khayman

Khayman był bliskim tronu egipskim urzędnikiem podczas rządów Enkila i Akashy. Gdy poznał Maharet i Mekare pokochał ich naturalność i bezpośredniość, jednak miało się to na nim zemścić w okrutny sposób. Enkil rozkazał Khyamanowi zgwałcić bliźniaczki, by sprawdzić, czy ich duchy się na nich zemszczą i by pokazać, że tak naprawdę czary sióstr to nic nie warte gusła.

Jednak duchy pod postacią Amela zainterweniowały i to Khayman stał się jego pierwszą ofiarą. Przez wiele tygodni Amel męczył urzędnika, dopóki w jego własnym domu nie doszło do ataku Amela na Akashę. Duch przestał dręczyć Khaymana, którego Akasha wysłała ponownie po bliźniaczki, gdyż wierzyła, że odpowiedzą na jej pytania o jej wampirzy stan.

Gdy Mekare i Maharet nie pomogły królowej, Akasha kazała okaleczyć siostry, przedtem zmieniając Khaymana w wampira. Khayman, jako formę zemsty, porwał bliźniaczki, ocalając je od śmierci i zmienił „na złość” Akashy w wampiry. Dowiedział się też, że przedtem Maharet urodziła jego dziecko, które zapoczątkowało Wielką Rodzinę wampirzycy.

Khayman jest jednym z najstarszych wampirów i dopadają go czasem zaniki pamięci. Jest prostolinijnym, wycofanym wampirem, który zakochuje się łatwo w świecie, jak i łatwo go zapomina na całe lata. Jego flegmatyczny styl życia to prawdopodobnie wynik przeżytych wieków i rzeczy, które zapewne chciałby ze swojego życia zapomnieć na zawsze. W przeciwieństwie do porównywalnie starych Maharet i Mariusa, nie ma pasji, która ocaliłaby go przed stagnacją.

ENGLISH

Khayman was an Egyptian official close to the throne during the reign of Enkil and Akasha. When he met Maharet and Mekare, he fell in love with their naturalness and immediacy, but it was supposed to take revenge on him in a cruel way. Enkil ordered Khyaman to rape the twins, to see if their ghosts would take revenge on them and to show that the sisters' spells were really worth nothing.

However, ghosts in the form of Amel intervened and it was Khayman who became his first victim. For many weeks, Amel was tormenting the clerk until Amel possessed Akasha in his own home. The ghost stopped bothering Khayman, whom Akasha sent again for the twins because she believed that they would answer her questions about her vampire condition.

When Mekare and Maharet didn’t help the queen, Akasha ordered the sisters to be mutilated, before turning Khayman into a vampire. Khayman, as a form of revenge, kidnapped the twins, saving them from death, and turned them into vampires. He also learned that before that, Maharet gave birth to his child, who initiated the Maharet’s Great Family.

Khayman is one of the oldest vampires and sometimes he suffers from memory loss. He is a straightforward, withdrawn vampire who falls in love with the world easily, and easily forgets it for years. His phlegmatic lifestyle is probably the result of ages and things that he probably would like to forget from his life forever. Unlike the comparatively old Maharet and Marius, he has no passion that would save him from stagnation.