Gabrielle

Gabrielle była matką Lestata, żoną markiza de Lioncourt. Osoba wycofana, tajemnicza i dzika, nie zaznała szczęścia w życiu śmiertelnym. Dużo czytała, próbując usunąć ze swojego życia melancholię. Zawsze marzyła o czymś nieosiągalnym, kiedy zaś zapadła na śmiertelną chorobę, udała się do Paryża, by tam zobaczyć swojego ukochanego syna, Lestata. Ten, widząc, że matka jest na granicy śmierci, poddał się pokusie i uczynił ją nieśmiertelną.

Gabrielle i Lestat dużo razem podróżowali, jednak w miarę upływu czasu, coraz mniej się rozumieli. I nie tylko dlatego, że tak się dzieje zwykle z twórcą i pisklęciem, ale dlatego, że Gabrielle miała wyjątkowo wyzwoloną naturę – szczęścia upatrywała w dzikich ostępach i leśnej głuszy. W końcu opuściła Lestata.

Pojawiła się ponownie, kiedy ten został uprowadzony przez Akashę, jako jedna z bliskich Lestatowi wampirów.

Gabrielle jest specyficzną wampirzycą, która wydaje się opanowana, spokojna, a jednocześnie nieujarzmiona i kochająca wyzwania. Jako wampir wreszcie rozwinęła skrzydła, które chowała za życia.

ENGLISH

Gabrielle was the mother of Lestat, the wife of Marquis de Lioncourt. A withdrawn, mysterious, and wild person, she didn’t experience happiness in mortal life. She read a lot, trying to remove melancholy from her existence. She always dreamed of something unattainable, and when she fell ill, she went to Paris to see her beloved son, Lestat. He, seeing that his mother was on the verge of death, gave in to temptation and made her immortal.

Gabrielle and Lestat traveled a lot together, but over time, they understood each other less and less. And not only because this usually happens with the creators and their children, but because Gabrielle was of an extremely liberated nature – she saw happiness in the wild backwoods and forest wilderness. She finally left Lestat.

She reappeared when he was abducted by Akasha, as one of the vampires close to Lestat.

Gabrielle is a specific vampire who seems calm, yet subdued and challenge-loving. As a vampire, she finally spread the wings she had hidden during her mortal life.