Enkil

Enkil był królem Egiptu w czasach, gdy ten dopiero się rozwijał. By zachować tron Kemetu, poślubił kapłankę Innany z Uruk, Akashę, by sprawowała władzę razem z nim. Był wyjątkowo posłuszny swojej żonie i za jej namową wprowadził szereg praw, które między innymi zakazywały kanibalizmu.

Kiedy Akasha zainteresowała się Mekare i Maharet, nakazał Khaymanowi zgwałcić je, by pokazać ich bezsilność i bezsilność ich magii. Jego śmiertelne życie zakończyło się w domu Khaymana, gdzie został wraz z Akashą zabity przez zamachowców, a potem przemieniony przez żonę w wampira.

Przez wieki był źródłem siły dla spragnionych pierwszej krwi wampirów, które wykorzystywały jego i Akashę, nieruchomych jak posągi. W końcu Marius zaopiekował się królewską parą i Enkil podróżował po świecie, dobrze ukryty, zmieniając kryjówki, nie ruszając się i tylko czasem okazując oznaki życia.

Został zgładzony przez własną żonę, gdy obudziła ją muzyka Lestata i uznała, że nie potrzebuje już u swojego boku dawnego króla.

ENGLISH

Enkil was a king of Egypt at a time when it was just developing. To maintain Kemet’s throne, he married the priestess of Innana from Uruk, Akasha, for her to rule with him. He was extremely obedient to his wife and, at her instigation, introduced a number of laws that, amongst others, banned cannibalism.

When Akasha became interested in Mekare and Maharet, he ordered Khayman to rape them to show their powerlessness and powerlessness of their magic. His mortal life ended in Khayman’s house, where he and Akasha were killed by assassins and then turned into a vampire by his wife.

For centuries it was a source of strength for the blood-thirsty vampires who used him and Akasha, as motionless as statues. Finally, Marius took care of the royal couple and Enkil traveled the world, well hidden, changing hiding places, not moving, and only occasionally showing signs of life.

He was killed by his own wife when Lestat’s music woke her up and she decided that she no longer needed the former king by her side.