Bianca

Bianca była wenecką kurtyzaną, która prowadziła dom schadzek dla wpływowych gości, gdzie gościła malarzy i inne osoby parające się sztuka, w tym Mariusa i Armanda, którzy wkrótce stali się jej kochankami. Marius dowiedział się od niej, że tak naprawdę jej dom był trucicielską jaskinią, gdzie Bianca pozbywała się niewygodnych dla jej kuzyna ludzi. Kuzyn-bankier szantażował ją, a Bianca musiała robić, co jej każe – Marius szybko się z nim uporał, a wraz z nim, z jego florenckimi towarzyszami.

Związek Mariusa, Armanda i Bianki został tragicznie urwany, gdy dom Mariusa został spalony przez klan Santina, Armand został porwany, a Bianca zgodziła się przyjąć mroczny dar, by uratować potwornie okaleczonego Mariusa. Razem z nim polowała i wkrótce, gdy jako tako doszedł do siebie, udała się z nim do jaskini w Alpach.

Bianca wiedziała o Pandorze, jednak obojętność Mariusa na jej osobę po spotkaniu z nią dotknęła ja do żywego. Uświadomiła sobie, że Marius, mimo, że być może w jakiś sposób ją kochał, nigdy nie będzie jej. Opuściła przybytek Mariusa i udała się w nieznane.

Bianca była inteligentną, piękną i oczytaną kobietą, która mimo twarzy dziecka, była doświadczona w sztuce miłości fizycznej, jak i w morderstwie. Lubiła kwiecistą mowę, liryki i sztukę – pewnie dlatego Marius tak bardzo ja pociągał. Nie była szczęśliwą osobą, choć nigdy w jej śmiertelnym życiu nie dała tego po sobie poznać.

ENGLISH

Bianca was a Venetian courtesan who ran a house of trysts for influential guests, where she hosted painters and other people engaged in art, including Marius and Armand, who soon became her lovers. Marius learned from her that her house was actually a poisonous cave, where Bianca got rid of people uncomfortable for her cousin. The cousin-banker blackmailed her, and Bianca had to do as she was told – Marius quickly dealt with him, and with him, his Florentine companions.

The relationship of Marius, Armand, and Bianca was tragically broken when Marius’s house was burned by the Santino’s clan, Armand was kidnapped, and Bianca agreed to accept a dark gift to save the terribly mutilated Marius. She hunted with him and soon when he recovered anyway, she went with him to a cave in the Alps.

Bianca knew about Pandora, but Marius’s indifference to her after meeting her touched her deeply. She realized that Marius, although he might have loved her somehow, would never be hers. She left the sanctuary of Marius and went into the unknown.

Bianca was an intelligent, beautiful, and well-read woman who, despite the child’s face, was experienced in the art of physical love as well as in murder. She liked the floral speech, lyrics, and art – that’s probably why Marius was so attracted to her. She was not a happy person, although she never showed that face to anyone in her mortal life.