"anne rice"Anne Rice was born as Howard Allen O'Brien, October 4, 1941, in New Orleans, Louisiana. She hated her masculine name, which is why when she was asked at school what her name was, she said that Anne - and it stayed that way. Anne grew up in a family of Irish Catholics, but after her mother's death, Rice's faith weakened and the writer abandoned her family beliefs. She graduated from high school in Texas and the University of San Francisco. Being just over twenty years old, she married Stan Rice, a poet who was an inspiration for her. She had a daughter with him, Michelle, who fell ill and died at the age of five, which left a great mark on the writer's psyche. Stan Rice died in December 2002 - Anne survived that severely, but, as she says, she was prepared for her husband's departure.

Anne's first novel was Interview with the Vampire, completed in 1971. The book was filmed in 1993 - it starred such names as Tom Cruise, Brad Pitt and Antonio Banderas.
The book turned out to be a success, making Anne famous and she started to be reckoned with. It allowed her to continue the Vampire Chronicles - she wrote The Vampire Lestat(1985), The Queen of the Damned (1988), The Tale of the Body Thief (1992), Memnoch the Devil (1995), Vampire Armand (1998), Merrick (2000), Blood and Gold (2001) ), Blackwood Farm (2002), Blood Canticle (2003), Prince Lestat (2014) and Prince Lestat and the Realms of Atlantis (2016). Her books were mainly about the fate of an unbearable vampire, Lestat, who plays with death and challenges not only other vampires, but also the satan himself and the mysterious body thief.

Rice also wrote a novel about colorful Creoles (Feast of All Saints), castrates (Cry to Heaven), as well as numerous erotics, which the critics hailed as pornography.
Her second "big" series are stories about the fate of witches from the Mayfair family - The Witching Hour (1990), Lasher (1993) and Taltos (1994). These books focus on the powerful family of Mayfair, whose female branch can call for the mysterious spirit Lasher, who fulfills their all cravings - these women also have incredible strength of spirit and luck, as well as pugnacity. Her vampire series was also enriched by the New Vampire Chronicle - Pandora (1998) and Vampire Vittorio (1999).

In the late nineties, Anne went back to Catholicism, starting with the series Christ the Lord and the Songs of the Seraphim.

In 2010, Anne separated herself from Christianity and began a new series about people wolves - Wolf Gift (2012) and The Wolves of Midwinter (2013), she also continues the Vampire Chronicles.

Wersja polska

Anne Rice urodziła się jako Howard Allen O’Brien, 4-tego października 1941 roku, w Nowym Orleanie, Luizjana. Nie znosiła swojego męskiego imienia, dlatego zapytana w szkole, jak się nazywa, odpowiedziała, że Anne – i tak już zostało. Anne dorastała w rodzinie irlandzkich katolików, jednak po śmierci jej matki, wiara Rice osłabła i pisarka porzuciła rodzinne wierzenia. Skończyła szkołę średnią w Teksasie i uniwersytet w San Francisco. Mają niewiele ponad dwadzieścia lat, poślubiła Stana Rice’a, poetę, który był dla niej pisarskim natchnieniem. Miała z nim córkę, Michelle, która zachorowała i umarła w wieku pięciu lat, co odcisnęło wielkie piętno na psychice pisarki. Stan Rice umarł w grudniu 2002 roku – Anne przeżyła ciężko i to, chociaż jak mówi, była przygotowana na odejście męża.

Pierwszą powieścią Anne był Wywiad z Wampirem, ukończony w 1971 roku. Książka została sfilmowana w 1993 roku – w filmie brały udział samego gwiazdy, takie jak Tom Cruise, Brad Pitt czy Antonio Banderas.

Książka okazała się sukcesem, sprawiając, że Anne stała się sławna i zaczęto się z nią liczyć. Pozwoliło jej to kontynuować Wampirze Kroniki – napisała Wampira Lestata (1985), Królową Potępionych (1988), Opowieść o Złodzieju Ciał (1992), Memnocha Diabła (1995), Wampira Armanda (1998), Merrick (2000), Krew i złoto (2001), Posiadłość Blackwood (2002), Krwawy Kantyk (2003) i Księcia Lestata (2014). Jej książki opowiadały głównie o losach nieznośnego wampira, Lestata, który igra ze śmiercią i rzuca wyzwania nie tylko innym wampirom, ale i samemu szatanowi i tajemniczemu złodziejowi ciał.

Rice napisała tez powieść o kolorowych Kreolach (Uczta wszystkich świętych), kastratach (Krzyk w niebiosa), jak i liczne erotyki.

Jej drugą „wielką” serią są opowieści o losach czarownic z rodu Mayfair – Godzina czarownic (1990), Lasher (1993) i Taltos (1994). Książki te skupiają się na potężnym rodzie Mayfair, których żeńska gałąź potrafi wzywać tajemniczego ducha-nie ducha Lashera, który spełnia ich najskrytsze zachcianki – kobiety też mają niesamowitą siłę ducha i szczęście, jak i przebojowość. Jej wampirza seria wzbogaciła się też o Nowego Kroniki Wampirów – Pandora (1998) i Wampir Vittorio (1999).

W późnych latach dziewięćdziesiątych, Anne przeszła z powrotem na katolicyzm, zaczynając serią Chrystus Pan i Czas Aniołów.

W 2010 roku Anne odcięła się od chrześcijaństwa i zaczęła nową serię o ludziach wilkach – Dar Wilka (2012) i Wilcze Przesilenie (2013), w dalszym ciągu kontunuuje Wampirze Kroniki.