Akasha

Imię: Akasha.

Pochodzenie: Uruk, Mezopotamia.

Dzieci: Enkil, Khayman.

Książki, w ktorych się pojawia: Wampir Lestat, Królowa Potępionych. Krew i Złoto, Pandora.


Zamiana Akashy w pierwszego wampira nastąpiła około 4011 r. p.n.e. zanim powstały pierwsze cywilizacje. Była czczona przez swoich potomnych przez wieki bardziej jako mit niż przywódczyni i była określana wieloma imionami. W najpopularniejszych legendach Ona i Enkil, jej kochanek, są zwani „Tymi Których Należy Mieć W Opiece.”


W swoim śmiertelnym życiu Akasha pochodziła z miasta Uruk w dolinie Tygrysu i Eufratu. Wyjechałą do Egiptu by zostać żoną Enkila i Królową Kemetu, gdzie sprowadziła nowe zwyczaje i wierzenia.


Stała się wampirem po wejściu w jej ciało Amela. Sama tworzyła wampiry, męża – jej prawą rękę, Khaymana i wielu innych o których nic nie wiemy, aby zaspokoić swoje pragnienie krwi.Królowa i Enkil byli strzeżeni przez stulecia przez wielu strażników, w tym Mariusa. Ich ciała z czasem stwardniały i nie musieli się więcej karmić. Zapadli w trans na wieki bez końca. Królowa doświadczała „życia” zajmując umysły mniejszych wampirów, takich jak Baby Jenks.

Akasha została ponownie zbudzona przez Lestata i jego muzykę w dwudziestym wieku i uczyniła z niego swojego nowego kochanka, niszcząc swojego męża.

Została unicestwiona przez Bliźniaczki, zabijając większą cześć populacji wampirów.

Akasha była pyszną i ograniczoną osobą, której tu i teraz koncentrowało się na niej samej. Traktowała ludzi jako źródło do osiągnięcia osobistych celów. Wszystkie działania Akashy miały na celu wypełnienie jej wewnętrznej pustki. Maharet nazwała ją jedynym prawdziwym potworem wśród wampirzej braci.

Królowa była wyjątkowo piękną kobietą, o gładkiej bladej skórze, prawie czarnych przenikliwych oczach i policzkach, które „śniły jak perły”, jej włosy były czarne, uplecione na egipską modłę. Jej członki były delikatne i kształtne. Miał dźwięczny głos i eteryczną twarz.

ENGLISH

Name: Akasha.

Origin: Uruk, Mesopotamia.

Children: Enkil, Khayman, countless vampire herd.

Books in which he appears: Vampire Lestat, Queen of the Damned. Blood and Gold, Pandora.


The conversion of Akasha into the first vampire took place around 4011 BC. before the first civilizations were created. She was venerated by her descendants for centuries more as a myth than a leader and she was called many names. In the most popular legends, She and Enkil, her lover, are called „Those Who Should Be Kept.”


In Akasha’s mortal life, she came from the city of Uruk in the Tigris and Euphrates valley. She went to Egypt to become the wife of Enkil and the Queen of Kemet, where she brought new habits and beliefs.


She became a vampire after demon Amel entered her body. She created vampires herself, her husband, her right hand, Khayman, and many others whom we know nothing about, to satisfy her thirst for blood.


The Queen and Enkil were guarded for centuries by many protectors, including Marius. Their bodies hardened over time and they did not have to feed more. They fell into an eternal trance. The queen experienced „life” occupying the minds of smaller vampires such as Baby Jenks.

Akasha was again awoken by Lestat and his music in the twentieth century and made him his new lover, destroying her husband.

She was annihilated by the Twins, killing a greater proportion of the vampire population.

Akasha was a proud and limited person whom she focused on herself here and now. She treated people as a source to achieve personal goals. All Akasha’s actions were aimed at filling her inner emptiness. Maharet called her the only true monster among the vampire brothers.

The queen was an exceptionally beautiful woman, with smooth pale skin, almost black, penetrating eyes and cheeks that glistenef like pearls, her hair was black, woven into Egyptian fashion. Her hands and legs were delicate and shapely. She had a musical voice and ethereal face.